صالح باقری

مدیر بخش فنی

E-mail: bagheri.saleh@gmail.com

Mobile: +93782306700

احمد محمدی

مدیر بخش محتوا

E-mail: ahmad.mohammadi@gmail.com

Mobile: +93793854665

محمدمهدی شفایی

مدیر عمومی

E-mail: mahdi59sh@gmail.com

Mobile: +93702176646