دانستنی های افغانستان

روز جهانی صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی صنايع دستی، به مجموعه‌اي از هنرها و صنايع اطلاق مي‌شود كه محصول آن‌ها به طور عمده با استفاده از مواد اوليه‌ی بومی، به كمك دست و ابزار دستی ساخته مي‌شود. در واقع صنایع دستی یادگار دوران پیشاصنعتی بوده است، جایی که…